พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ : 10 มีนาคม 2023