ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 12/02/2024120267_ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 เทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

โดยมีนายวิชัย สุวรรณธนชัย ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุม นายฤาชา สายภัทรานุสรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองจันทนิมิต เป็นเลขานุการ

นำโดยนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และข้าราชการเทศบาลเมืองจันทนิมิตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมสภาในวันนี้ จัดระเบียบวาระการประชุม 9 เรื่อง ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง กำหนดวันเริ่มต้นประชุม และจำนวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 แต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มต้นประชุม และจำนวนวันประชุมของสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรก ของปี 2568

-

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ

-กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบรับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส และเครื่องกรองน้ำ

-กองการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบความการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณ

-สำนักปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-สำนักปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-กองช่าง

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

1.รายงานสถานะการเงินการคลัง

2. ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต ... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ❤️

าาาสวาสวาสวเ่้