ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ ณ วันที่ : 13/02/2024130267_ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

#จันทนิมิตเพื่อประชาชน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองจันทนิมิต

นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และข้าราชการเทศบาลเมืองจันทนิมิต

โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เรื่องเข้าก่อนวาระการประชุม

การแบ่งปันความรู้ 5 นาที นำเสนอโดยกองคลัง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- กองการศึกษา

- กองช่าง

- กองคลัง

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- สำนักปลัดเทศบาล

- รองปลัดเทศบาล

- ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

ติดตาม กิจกรรมดีๆ จาก เทศบาลเมืองจันทนิมิต ได้ที่ website facebook และyoutube เพียงพิมพ์คำว่า เทศบาลเมืองจันทนิมิต... ฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับ

#เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ

้่เเเวง่า้้่า้ากกห