ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ : 19/02/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ 

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ