ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประกาศ ณ วันที่ : 02/04/2024


ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

 #ศูนย์ข้อมุลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ