ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๗)

ประกาศ ณ วันที่ : 08/05/2024


ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำบึงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๗)

 #ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองจันทนิมิต #เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงใส่ใจ