ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองขี้หนอน หมู่ 5 ช่วงซอยจันทนิมิต 1 ถึง ซอยช่างหิน ออกสู่แม่น้ำจันทบุรีแถวสะพานนิรมล

ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลองขี้หนอน หมู่ 5 ช่วงซอยจันทนิมิต 1 ถึง ซอยช่างหิน ออกสู่แม่น้ำจันทบุรีแถวสะพานนิรมล
ประเภทเรื่องขอบริการ :
รายละเอียดการขอบริการ : ขอความอนุเคราะห์ ช่วยสนับสนุนการขุดลอกคูคลองขี้หนอน ช่วง ซอยจันทนิมิต 1 ถึง หมู่ 5 ถึง ซอยช่างหิน เพื่อไหลออกสู่แม่น้ำจันทบุรีช่วง สะพานนิรมล เพื่อวัตถุประสงค์

1. บริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม ที่ใกล้จะถึง ในหน้าฝนปี 2566

2. เพื่อรักษาภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดจันทบุรี โบสต์คริส จันทนิมิต โดยรอบอย่างละเอียด

3. เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอย เศษซากต้นไม้ สันดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนและขยะมูลฝอย ทำให้ทางไหลผ่านของน้ำติดขัด

4. เพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ประชาชนชาวจันทนิมิต
เอกสารแนบ : TimePhoto_20230520_104104.jpg
วันที่บันทึก : 20/05/2023
วันที่ดำเนินการ :
Link :
สถานะ : รออนุมัติ